PRIVACY

Privacyverklaring Gemeente Venray – Venray Beweegt Versie maart 2021

Gemeente Venray – Venray Beweegt
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

0478 52 33 33
info@venraybeweegt.nl
www.venraybeweegt.nl | www.venray.nl

Algemeen

Venray Beweegt heeft platform aangejaagd dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten voor jeugd en jongeren uit de gemeente Venray. Via het platform venrayopenup.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Venray Open Up brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen bij elkaar.

Venray Beweegt hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten jonger dan 12 jaar:

 

 

Gegevens:

Benodigd voor:

Naam van uw kind

Voor de volledigheid van de presentielijst per activiteit

Geboortedatum van uw kind

Is de deelnemer wel leeftijdsbevoegd voor de activiteit

School van uw kind

Participatie per basisschool meten

De gekozen activiteit

Zodat de aanbieder weet voor welke activiteit er is ingeschreven

Of uw kind reeds lid is van een vereniging

Inzage in deze geanonimiseerde data geeft inzichten in trendontwikkelingen

Uw naam (ouder/verzorgende)

Aanhef contactmoment

Uw telefoonnummer

Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit

Uw emailadres

Contactmogelijkheid omtrent de activiteit

Overige opmerkingen kind door uzelf ingevuld

Zodat de aanbieder weet waar bijv. rekening mee te houden: zoals allergieën, blessures, etc

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving op overige activiteiten:

 

Gegevens:

 

Benodigd voor:

Naam

Voor de volledigheid van de presentielijst per activiteit

Leeftijd

Is de deelnemer wel leeftijdsbevoegd voor de activiteit

Evt. Geslacht

Enkele activiteiten zijn enkel voor een bepaald geslacht

Evt. school

Participatie per school meten

De gekozen activiteit

Zodat de aanbieder weet voor welke activiteit er is ingeschreven

Of je reeds sport bij een sportaanbieder

Inzage in deze geanonimiseerde data geeft

inzichten in trendontwikkelingen

Wie bereiken in geval van nood

Aanhef contactmoment

Telefoonnummer in geval van nood

Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit

Uw emailadres

Contactmogelijkheid omtrent de activiteit

Overige opmerkingen door uzelf ingevuld

Zodat de aanbieder weet waar bijv. rekening mee te houden: zoals allergieën, blessures, etc

Indien het een activiteit betreft voor jeugd van 12-16 jaar worden tevens de contactgegevens en toestemming van de ouder gevraagd.

Wij verwerken de volgende gegevens bij een melding op chat / contact formulier:

 

Gegevens:

 

Benodigd voor:

Naam*

Voor een juiste aanhef richting de betrokken persoon

Emailadres (niet verplicht)

Voor beantwoording gestelde vraag

Telefoonnummer (niet verplicht)

Voor beantwoording gestelde vraag

Vraag*

Zodat we weten waar we op kunnen reageren

Wij verwerken de volgende gegevens bij een melding op stage formulier:

 

Gegevens:

 

Benodigd voor:

Naam*

Voor een juiste aanhef richting de betrokken persoon

Emailadres*

Voor beantwoording gestelde verzoek

Telefoonnummer (niet verplicht)

Voor beantwoording gestelde verzoek

Opleiding*

Om te kijken of dit aansluit binnen onze organisatie

Opleidingsjaar*

Om te kijken of dit aansluit binnen onze organisatie

Stageverzoek*

Zodat we weten waar we op kunnen reageren

Wij verwerken gegevens met een doel:

Venray Beweegt  verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanbieders kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u doorgeven
 • Om diensten te kunnen leveren
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
 • Verwerken van statistische gegevens om de mate van succes van een project inzichtelijk te maken en hiernaar te kunnen handelen.
 • Venray Beweegt verwerkt geanonimiseerde data voor monitoring deelname, trends en ontwikkelingen.

Deze gegevens zijn bij Venray Beweegt maximaal tot 1 jaar na de activiteit inzichtelijk, daarna worden deze geanonimiseerd. De geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit gebruiken wij voor uitvoering van sportstimulering ten behoeve van onze inwoners.

Delen van persoonsgegevens met aanbieders

Via de email ontvangen de aanbieders toegang tot de gegevens van de inschrijvers die deelnemen aan hun activiteit(en). De aanbieders krijgen de volgende gegevens te zien bij aanmelding:

 • Naam deelnemer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Opmerkingen
 • Naam contact ouders/verzorgende (noodgevallen)
 • Telefoonnummer contact ouders/verzorgende (noodgevallen)
 • Toestemming gebruik foto-film materiaal

Delen van persoonsgegevens met andere derden

Venray Beweegt verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Venray Beweegt laat alle sportaanbieders een privacy formulier van gegevensoverdracht ondertekenen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Venray Beweegt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@venraybeweegt.nl.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Venray Beweegt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Venray Beweegt) tussen zit.

Bewaartermijn

Venray Beweegt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie:

 

Bewaartermijn:

 

Reden:

Contactgegevens aanbieder

Tot 1 jaar na aanmelding bij Venray Beweegt

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Contactgegevens (ouders/voogd/noodgevallen)

Tot 1 jaar na aanmelding bij Venray Beweegt

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Gegevens deelnemer (kind)

Tot 1 jaar na aanmelding bij Venray Beweegt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Gegevens gekozen activiteit

Tot 1 jaar na aanmelding bij Venray Beweegt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultuur- & Sportstimulering Nederland en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@venray.nl 

Venray Beweegt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Venray Open Up, maart 2021

Scroll naar top